Kirjoituksen tarkoituksena on nostaa esiin vähemmän puhuttu, mutta erittäin tärkeä asia kuntavaalien aikaan. Kuntakonserniin kuuluu usein kuntien omistamia osakeyhtiöitä, joiden avulla tuotetaan monia tärkeitä palveluja kuntalaisille. Kuntayhtiöiden hallituksiin valitaan edustajat usein poliittisin perustein kuntavaaliehdokkaista. Tämä ei sinänsä ole huono asia, mutta hallituksen jäsenillä tulisi olla riittävää liiketaloudellista osaamista ja ymmärrystä yhtiön toimialasta, jotta hallituksessa tehtävät päätökset olisivat yhtiön etujen mukaisia. Kuntayhtiöiden hyvä hallinto ja tavoitteellinen johtaminen ovat tärkeä osa kuntakonsernin toimintaa ja talouden hoitoa. Nämä eivät ole politiikan tekemisen paikkoja, vaan paikkoja, joissa keskitytään yhtiöiden hyvään hallintoon ja strategiseen johtamiseen.

Vuoden 1995 kuntalain myötä tuottamisvastuu vaihtui järjestämisvastuuksi, joten kuntayhtiöitä löytyy nykyään lähes jokaisesta kunnasta ja näiden avulla on järjestetty tehokkaasti monia kuntien toimintoja. Nokialla kuntaomisteisia yhtiöitä ovat Nokian Vesi Oy, Nokian Jäähalli Oy, Nokian Vuokrakodit Oy ja Verte Oy. Hyvin hoidetut kuntayhtiöt ovat tärkeä osa kunnan monituottajamallia. Parhaimmillaan ne tukevat kuntien taloutta ja palvelutuotantoa ja heikoimmillaan syövät veronmaksajien varoja, kun kunnan täytyy sijoittaa niihin pääomia.

Omistajaohjaus

Kunta ohjaa yhtiöiden toimintaa omistajaohjauksen kautta. Omistajaohjauksen työkaluja ovat mm. konserniohje ja yhtiöjärjestys. Kunnalla ei kuitenkaan ole juridista oikeutta puuttua tytäryhtiöiden juoksevien asioiden hoitoon, vaan ohjaus tapahtuu lähtökohtaisesti yhtiökokousedustajien ja hallituksen kautta. Osakeyhtiön hallitus vahvistaa yhtiön strategian, tavoitteet sekä ohjaa ja parhaimmassa tapauksessa myös tukee toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa.

Hallituksen jäsenen laaja vastuu

Poliittisesti nimitettyjen hallitusjäsenten tulisi myös mieltää oma juridinen vastuunsa, joka on laaja ja henkilökohtainen. Heidän on päätöksenteossaan noudatettava osakeyhtiölakia silloinkin, kun se olisi ristiriidassa konserniohjeen, omien mielipiteiden ja poliittisten lupausten kanssa. Osakeyhtiölain mukaan jokainen hallituksen jäsen vastaa yhtiön omistajille tai muille henkilöille aiheuttamistaan vahingoista koko omaisuudellaan. Hallituksen jäsenten valvontavastuulla on myös yhtiön kirjanpidon järjestäminen ja varainhoito. Vahingonkorvausvastuun syntyminen ei edellytä tahallisuutta, huolimattomuus riittää.

Kuntavaaleissa valitsemme edustajia kaupungin päätöksentekoon, mutta myös kuntayhtiöiden yhtiökokousedustajia ja hallitusten jäseniä. Tehtävät vaativat osaamista ja vaaleissa taas voi vaikuttaa myös näihin valintoihin.